Subsidies en fiscale regelingen

De hoogte van de subsidie verschilt per regeling maar ligt gemiddeld tussen de 10 en 50% van de subsidiabele kosten. Hierbij heeft elke subsidieregeling zijn eigen definitie van het begrip “subsidiabele kosten.

Subsidieregelingen

Er zijn ruim tweeduizend verschillende subsidieregelingen waar particulieren en het bedrijfsleven een beroep op kunnen doen. Deze subsidieregelingen zijn vrijwel continu onderhevig aan wijzigingen. Regelingen komen en gaan of wijzigen frequent. De Europese Unie, de Rijksoverheid, de lagere overheden, zullen in de regel de belangrijkste subsidiebronnen voor u zijn.   
Ondanks de beperkte samenhang tussen de subsidieregelingen zijn er een aantal bedrijfsactiviteiten te noemen die structureel een goede kans maken om voor subsidie in aanmerking te komen. Hieronder vallen ook energiebesparende maatregelen en maatregelen gericht op milieuverbetering.

Hieronder een overzicht van subsidies en fiscale voordelen.

Subsidies voor particulieren

ISDE voor particulieren

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers komen in aanmerking voor subsidie voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Voor een woningeigenaar geldt de voorwaarde dat deze eigenaar is van de woning en het een hoofdverblijf betreft.
Voordat een warmtepomp of zonneboiler aangeschaft wordt is het verstandig eerst te controleren of het betreffende apparaat in de maatregelenlijst staat. Staat het apparaat niet op de lijst, dan kan er soms toch een aanvraag gedaan worden. Er moet dan wel technische documentatie en productbeschrijving meegestuurd worden. Let op; het kan voorkomen dat het apparaat na controle door de RVO niet voldoet aan de eisen en er daardoor geen recht op subsidie is.
Na aankoop moet het bewijs van aanschaf bewaard worden (getekende offerte / orderbevestiging) en het betaalbewijs (factuur + bankafschrift).

Voordat de subsidie aangevraagd kan worden moet het apparaat geïnstalleerd zijn door een deskundig installateur. Op de website van het RVO is alle informatie te vinden over het aanvragen van de ISDE subsidie.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering, maar ligt doorgaans tussen de 500 en 3.500 Euro

 

Subsidies voor bedrijven

Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Als ondernemers investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen, duurzame energietechnieken of in energieopwekking kan gebruik gemaakt worden van de Energie-investeringsaftrek (EIA).
De EIA biedt mogelijkheden voor ondernemers in uiteenlopende sectoren zoals de bouw, industrie, veehouderij en glastuinbouw.

Van de investering mag in 2021 45% van de investeringskosten extra worden afgetrokken van de fiscale winst. Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen.
Gemiddeld levert de regeling 11% netto voordeel op.
Naast de EIA is er ook de gebruikelijke afschrijving voor energie-investeringen en (uiteraard) de voordelen van een lagere energierekening.

Het is belangrijk dat de investering voldoet aan de omschrijving onder een van de codes die op de Energielijst staan. Op deze lijst staan duidelijk omschreven investeringen (code) en maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren en binnen een bepaalde tijd zijn terugverdiend (generieke code), wel moeten dan berekeningen worden aangeleverd waaruit de energiebesparing en terugverdientijd blijkt.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen voor de EIA:
Warmtepompen,
HR luchtverwarmers
Ledverlichting
Besparingssysteem voor verlichting
Hergebruik van warmte
Isolatie voor bestaande constructies
Zonnepanelen
Zonnecollectoren
Accu voor opslag duurzaam opgewekte elektriciteit
Warmte- of koudeopslag in de bodem

EIA kan aangevraagd worden via mijn.rvo.nl. Afhankelijk van het soort kosten gelden hiervoor verschillende termijnen. Normaal gesproken moet binnen 3 maanden na opdrachtbevestiging de investering gemeld zijn bij RVO.

 

VAMIL en MIA

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.

De MIA biedt de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. Tot 36% procent van het investeringsbedrag is extra aftrekbaar van de fiscale winst. Dit levert een netto voordeel op tot maximaal 9%. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Met de VAMIL kan een investering op een willekeurig moment afgeschreven worden. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven wordt de fiscale winst verminderd en hoeft er minder belasting betaald te worden in dat jaar. Dit biedt een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar kunnen vaak gecombineerd worden. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL.

Voorwaarden
Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
- Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
- De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel
- Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn
- energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek kan niet tegelijk voor hetzelfde bedrijfsmiddel verkregen worden

Binnen 3 maanden na investering moet er een melding gedaan worden bij rvo.nl. De RVO stuurt een ontvangstbevestiging welke bewaard moet blijven bij de boekhouding.
DE MIA/VAMIL moeten verwerkt worden in de aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de Belastingdienst over de aangifte.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen zijn o.a.:
- laadpalen
- waterbesparende voorzieningen
- Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander
- Circulaire PV-panelen

 

ISDE voor zakelijke gebruikers

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers kan een gebouw of te verhuren woning verduurzaamd worden.
Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. VvE's kunnen voor een appartementengebouw naast een warmtepomp en zonneboiler ook subsidie krijgen voor een centrale aansluiting op een warmtenet. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de investering, maar ligt doorgaans tussen de 500 en 3.500 Euro
Ook voor kleinschalige zonnepanelen projecten is de ISDE van toepassing.
De subsidie is aan te vragen door alle rechtspersonen, maatschap, stichting, VOF en CV vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023.
Voor 2021 is 40 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines.
De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.
Ook hier gelden een aantal voorwaarden:
Zo moeten de installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw en aangesloten worden op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
De subsidie moet aangevraagd worden voordat een koopoverkomst gesloten. Hiermee wijkt de ISDE subsidieregeling voor zakelijke gebruikers af van de ISDE subsidieregeling voor particulieren. Ook moet de installatie uitgevoerd worden door een installatiebedrijf binnen 12 maanden nadat de beslissing over de subsidieaanvraag ontvangen is.
Er is geen recht op subsidie als al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is ontvangen.

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor ISDE subsidie zijn te vinden op de website van het RVO.